Đánh giá bảo mật

FALCON có uy tín cao trong lĩnh vực tư vấn, hướng dẫn, tào tạo cho nhiều đối tượng khách hàng khác nhau. Chúng tôi mang đến cho quý khách hàng sự bảo đảm rằng thông tin của là quý khách xác thực và hệ thống của quý khách là một hệ thống đáng tin cậy. Các chuyên gia của chúng tôi nắm vững các tiêu chuẩn quốc tế chuyên nghiệp: IIA (Institute of Internal Auditors), ISACA (Information Systems Audit and Control Association), CIPFA (Chartered Institute of Public Finance and Accountancy) and ICAEW (Institute of Chartered Accountants in England and Wales). Đây là vấn đề cốt yếu đối với bất kỳ tổ chức nào tôn trọng và hiểu rõ tầm quan trọng của công tác quản lý tổ.

Các chuyên gia tư vấn chủa chúng tôi sẽ giúp đào tạo, nâng cao nhận thức của đội ngũ  vận hành hệ thống, và cả  các nhà quản lý trong tơ chúc của quý khách hàng. Rèn luyện, nâng cao nhận thức phải gắn liền với cuộc sống nhằm xây dựng một nền "văn hóa an toàn thông tin", tùy thuộc vào tinh thần trách nhiệm của mỗi người trong việc bảo mật thông tin.

 
 
 
      Copyright © 2007 FALCON JSC. All rights reserved.