Strong Authentication

Các tổ chức ngày nay kiểm tra nhận dạng số của người dùng rất yếu. Việc quản trị nhận dạng mạnh sẽ góp làm tăng mức độ bảo mật cho hệ thống của cổ chức, chông lại các cuộc tấn không không muốn có.

Một giải pháp tốt là một giải pháp dễ dàng triển khai và có thể sử dụng để xác thực các truy cập VPN, các truy cập web một cách an toàn.

 
 
 
      Copyright © 2007 FALCON JSC. All rights reserved.